Cílem zásad zpracování osobních údajů je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s
nimi nakládáme a k jakým účelům je využíváme.
Jaké osobní údaje zpracováváme a jaký je jejich účel?

 • identifikační údaje: jméno a příjmení studenta, jméno a příjmení zákonného zástupce
 • kontaktní údaje: telefon, emailová adresa, adresa bydliště
 • další osobní údaje: platební údaje
  Jak osobní údaje využíváme? Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a
  využíváme je pro:
 • komunikaci se studenty, zákonnými zástupci
 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • informování o změnách a novinkách v nabídce kurzů
 • umožnění přístupu do online systému off2class
 • plnění právní povinnosti
 • účetní a daňové účely
 • vedení zákaznické evidence
 • marketingové a propagační účely (na základě výslovného souhlasu)
  Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich
  dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy.
  Zabezpečení a ochrana osobních údajů
  Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a proto jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k
  zabezpečení vašich osobních údajů.
  K vašim osobním údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních
  údajích a počínat si tak, aby neohrozily ochranu zpracovávaných osobních údajů.
  Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
  Vaše práva
  Podle GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům
  • právo na opravu osobních údajů
  • právo na výmaz osobních údajů
  • právo vznést námitku proti zpracování
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší
  právo na ochranu osobních údajů.