Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran. Poskytovatele na straně jedné a zákazníka na straně druhé.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Eric Brandon Dunn

IČ: 87511291

Se sídlem: Náměstí svobody 329, 561 51, Letohrad , Česká republika

Kontaktní údaje:

Email: info@englishwithjesus.com

Telefon: + 420 605 228 775

www.englishwithjesus.cz

Bankovní spojení: 226175065/0600


PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY

Předmětem smlouvy je možnost zákazníka využít služby v oblasti:

– výuka anglického jazyka pro jednotlivce

– doučování anglického jazyka pro základní a střední školy

– výuka jazyků pro firmy

Další informace jsou poskytnuty na stránkách www.englishwithjesus.cz

ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

Smlouva se uzavírá:

– vyplněním registračního formuláře na webových stránkách

– jednoduchou zprávou zájemce (např.: emailem, sms, telefonátem), ve které zájemce přijímá nabídku, která byla poskytovatelem nabídnuta.

– připsáním celé částky za službu na bankovní účet poskytovatele


CENA SLUŽEB A ÚHRADA CENY

Cena služeb je uvedena v nabídce jednotlivých kurzů.

Cenu služby lze uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně převodem na účet poskytovatele – v případě bezhotovostní platby se cena služby považuje za zaplacenou připsáním částky na účet poskytovatele či prokázáním provedené platby (např.: výpisem z účtu).

– platbou prostřednictvím platební brány – v případě platby platební bránou se cena služby považuje za zaplacenou připsáním částky na účet poskytovatele či prokázáním provedené platby


Zákazník je povinen uhradit cenu služby řádně a včas (tzn. před plánovanou lekcí) podle zaslaných platebních údajů.


Poskytovatel není povinen poskytnout službu v případě, že zákazník nesplní svou povinnost a neuhradí cenu za služby řádně a včas. 


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A STORNO

Pokud se chce zákazník omluvit z lekce musí podat žádost, nejpozději však 24 hodin před dohodnutým časem zahájení lekce. Lektor následně se zákazníkem dohodne náhradní termín lekce. Pokud tak zákazník neučiní, propadá mu daná lekce bez náhrady. V případě, že lekce bude muset být z jakéhokoliv důvodu zrušena lektorem bude platba za lekci použita na další lekci.

Skupinové lekce – pokud si skupina přeje zrušit lekci, musí skupina zaslat žádost o zrušení nejméně 24 hodin předem. Pokud zruší lekci pouze jeden student, nebude k dispozici žádná náhrada.

Zákazník, který uzavřel smlouvu, má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy v případě, že služba nebyla plněna dříve, než tato lhůta uplynula.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, budou mu bez zbytečného odkladu vráceny platby, které se vztahují k neposkytnutým službám.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.

Všechny materiály vyskytující se na webowých stránkách www.englishwithjesus.cz jsou duševním vlastnictvím naší společnosti či jiné společnosti oprávněné k provozu a administraci stránek. Tyto materiály si může zákazník vytisknout pouze po celých stránkách a pouze pro osobní potřebu; jakékoliv jiné použití je porušením práv společnosti nebo jiné společnosti oprávněné k provozu a administraci stránek. Tím není vyloučeno právo zákazníka stahovat, kopírovat nebo jiným způsobem přebírat takový obsah stránek, který je k tomu výslovně určen.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat, avšak tím nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


ODPOVĚDNOST

Poskytovatel upozorňuje, že informace na těchto webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Poskytovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Společnost nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na jejích webových stránkách, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.